Plasencia Alma Fuerte Robustos I

Plasencia Adding Robusto to Alma Fuerte Line

Next February, Plasencia 1865 will be adding a new robusto vitola to its Alma Fuerte line. The Alma Fuerte Robustus I is a 5 1/4…