Balmoral Añejo XO Petit Robusto FT

Balmoral Añejo XO Announced as Royal Agio’s Latest Release

Royal Agio Cigars has announced the Balmoral Añejo XO as their latest cigar and the follow-up to last year’s flagship Balmoral Añejo 18 release. This…